English    English
 language selector Türkçe   Türkçe
  Firmamız       Hizmetlerimiz     Projelerimiz      Ekibimiz         Referanslarımız    İletişim      


Kurumsal Kredi Hizmetleri
 1. Kaynak ihtiyacının tespiti;
  Tekfinans, müşterilerinin sektör, pazar, tedarikçi, rakip ve finansal analizlerini yaparak ihtiyaç duyulan kredi ve yabancı kaynakların türünü ve miktarını belirlemektedir. Buna paralel olarak ileriye yönelik nakit akış projeksiyon tahminleri yapılmakta ve firmanın finansal borç geri ödeme tabloları hazırlanmaktadır.
 2. Teminat kompozisyonunun belirlenmesi;
  Müşterilerin mevcut aktif varlıklarının detaylı irdelenmesi yapılarak, sağlanacak kaynağı karşılayacak en uygun teminat kompozisyonu oluşturulmaktadır. Bu kompozisyon kredi geri ödeme sürecine paralel olarak verilen teminatların serbest bırakılma programını da içermektedir.
 3. Kredi analizinin yapılması ve Kredinin Temini;
  Analizlerin tamamlanması ve teminat yapısının oluşturulmasından sonra firmaya gerekli kredi / yabancı kaynağın sağlanması için yurtiçi ve yurtdışı finansal kuruluşlar ile görüşmeler yapılmakta ve en uygun zamanda, müşteri ile mutabık kalınmak şartıyla gerekli limitler sağlanmaktadır.
 4. Yönetim Danışmanlığı;
  Firmalara stok yönetimi, vadeli satış ve vadeli ticari mal alım konularında stratejik karar danışmanlığı yapılmakta, böylece firmaya kendi operasyonel faaliyetlerinden finansman gideri yaratmayacak şekilde kaynak yaratma olanakları araştırılmaktadır.


Proje Finansmanı

Tekfinans, yurtiçi ve yurtdışı kreditörler ve ECA’lar üzerinden yatırım projelerinin finansmanında danışmanlık ve aracılık hizmeti vermektedir. Proje finansmanı için sağlanan kredilerin vadeleri beş ile 10 yıl, ödemesiz dönemi ise bir ile iki yıl arasında değişmektedir. Proje finansmanı kapsamına giren yatırımlar şu şekilde özetlenebilir:
 1. Endüstriyel yatırımlar
 2. Ticari gayrımenkul yatırımları
  1. Alışveriş merkezi
  2. Hastane
  3. Otel
  4. Lojistik Merkezi
  5. İş merkezi ve diğer tip ticari gayrımenkuller
 3. Altyapı Yatırımları
 4. BOT Modelleri, Yap İşlet Devret ve diğer modeller

Proje Finansmanının Süreci;
 1. Projenin fizibilite raporunun hazırlanması ve yatırımın yapılabilir olup olmadığının belirlenmesi.
 2. Yatırım için gerekli olan yabancı kaynak ve özsermaye miktarının belirlenmesi.
 3. Yeni yatırım projelerine yatırımcı olarak katılabilecek potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve projenin bu yatırımcılara tanıtımının yapılması.
 4. Proje ile ilgilenen yatırımcılar ile kredi veren kuruluşa temlik edilebilecek uzun vadeli kira kontratının yapılması.
 5. Proje sahibinin kredi veren kuruluşa verebileceği teminatların belirlenmesi ve analizinin yapılması.
 6. Yapılan kira kontratları ve garanti verilecek teminatların belirlenmesi ile birlikte yurtiçi ve yurtdışı kreditörler ile görüşmelerin yapılması ve proje için en uygun kredinin temin edilmesi.
 7. Proje sahibine kullanılacak kredi için gerekli olan yasal dökümantasyonların hazırlanması için danışmanlık hizmeti verilmesi.


Kurumsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılması

Geçmişde Türk mali sisteminin uzun vadeli kaynak sunamaması nedeniyle yurtiçindeki firmaların uzun vadeli yatırımlarını kısa vadeli yabancı kaynaklar ile finanse etmiş olmaları sonucunda ortaya çıkan vade uyuşmazlığı ve arda arda yaşanan ekonomik krizlerin etkisi ile yatırımlardan beklenen nakit akışının sağlanamaması bazı firmaların finansal borç geri ödemelerinde sıkıntı yaşamalarına neden olmuş, bu gibi firmalar kısa vadeli finansal borçlarının yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duymuşlardır. Tekfinans finansal borç geri ödemesinde problem yaşayan firmaların borçlarının yeniden yapılandırılması için danışmanlık hizmeti vermektedir. Şöyleki;
 1. Mevcut kredi veren kuruluşlar ile görüşmeler yapılarak finansal borç geri ödemesi için protokol yapılmakta, borçların geri ödenebilir uygun faiz oranlarıyla uzun vadeye yayılması sağlanmaktadır.
 2. Mevcut borçların yeniden yapılandırılması için yurtdışı fon ve bankalarla görüşmeler yapılarak firmaya borç geri ödemesinde kullanılmak üzere nakit girişi sağlanmaktadır. Bu nakit girişi iki şekilde olmaktadır:
  1. Kreditörlerden yeni kredi temini edilmekte, mevcut borçlar ödenerek firma finansal açıdan daha sağlıklı bir konuma getirilmektedir.
  2. Firmaya ortak olabilecek özel sermaye temin edilmekte, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yeni ortağa hisse satışı yapılarak ödenmiş sermaye artırılmakta, böylece yeni sermaye ile mevcut finansal borçlar ödenmektedir.


Sorunlu Kredilerin Alım-Satımı ve Donuk Aktiflerin Tasfiyesi

1998 ve 2002 yılları arasında arda arda yaşanan ekonomik krizler yerli firmaların olumsuz etkilemesine neden olmuş, birçok firma bankalara olan borç ödeme yükümlülüklerini yerine getirememiştir. Bu gelişmenin etkisi ile bankaların bilançolarındaki sorunlu kredileri artış göstermiş ve bazı bankalar özsermayelerini yitirmiştir. Bu nedenle “Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF)” özsermayelerini yitirmiş 20’den fazla bankanın yönetimine el koymuş ve bu bankaları kendi bünyesi altında toplamıştır. Böylece TMSF Türkiye’nin en büyük sorunlu kredi portföyüne sahip olan kuruluşu konumuna gelmiştir.

Ayrıca TMSF’ye devrolunanların dışındaki bankalarında sorunlu kredi portföyleri artış göstermiştir.

Tekfinans, bu tür portföylerle ilgilenen yerli ve yabancı yatırımcılara sorunlu kredi portföyünün değerlendirilmesi ve donuk aktiflerin çözümlenmesi alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.

TMSF, sahip olmuş olduğu sorunlu kredi portföyünün $200 milyon‘lık kısmını 2002 yılının Aralık ayında Alman Deutche Bank’a $20 milyon karşılığında satışını gerçekleştirmiştir. Tekfinans ortakları bu amaçla kurmuş oldukları Türkiye'nin ilk sorunlu kredilerin tahsilatına yönelik servis şirketi olan ARAMS Aktif Çözümleme Finansal Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri Ltd. Şti. aracılığıyla Deutche Bank’a danışmanlık hizmeti vermiştir.Kurumsal Finansman Danışmanlığı
 1. Birleşme ve Hisse Alımı
  1. Potansiyel alıcılar için firmanın ayrıntılı firma raporu ve presantasyonun hazırlanması.
  2. Çeşitli değerleme yöntemleri kullanılarak firma değerlerinin belirlenmesi.
  3. Müşteriler namına potansiyel yatırımcı ve girişimciler ile görüşmeler yapılması.
  4. Alış ve satış işlemlerinde taraflar arasında görüşmeler ayarlanması ve yönetilmesi.
  5. Satış işleminin gerçekleşmesinde alıcı ve satıcıya danışmanlık hizmeti sunulması.
 2. İş ve Firma Değerlemesi
  Hisse alış ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere "indirgenmiş nakit akımı, net aktif değeri ve piyasa çarpanları" metodları kullanılarak firma değeri belirlenmektedir. Ayrıca Tekfinans, sektörlerinde tecrübeli çalışanları ve danışmanları ile müşterilerin stok, maddi duran ve mali duran varlık yatırımlarının değerlemesini yapmaktadır.
 3. Şirket ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması
  Tekfinans, yatırım kararının alınması aşamasında müşterilerine fizibilite raporu hazırlanması hizmetini sunmaktadır. Yapılan fizibilite çalışmasında yatırımın geri dönüş rasyosuna göre en uygun finansman kaynağı belirlenmektedir. Ayrıca Tekfinans, müşterilerin sektördeki rekabet güçlerini artırabilmeleri ve uygun stratejilerin belirlenmesi için firma raporu hazırlamaktadır. Yapılan firma raporu, müşterilerin, rakiplerin, tedarikçilerin ayrıntılı analizini ve firmanın swot analizini ve stratejik önerileri içermektedir.


Özelleştirme İşlemlerine Verilen Danışmanlık Hizmetleri

Devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması, bu yolla elde edilecek kaynakların altyapı yatırımlarına kanalize edilebilmesini mümkün kılmak amacıyla özelleştirme işlemlerine son yıllarda ağırlık verilmiştir.

Günümüz itibariyle Halkbank, Tekel, Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Milli Piyango gibi büyük kamu kuruluşlarının özelleştirme çalışmaları devam etmektedir.

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi konumundaki Türkiye piyasasına yabancı yatırıcıların ilgisinin gün geçtikçe artması Tekfinans’ı bu alanda danışmanlık hizmeti vermeye itmiştir. Tekfinans, firma değerlemesi, özelleştirme idaresi ile ilişkiler ve yasal dökümantasyonların hazırlanması alanlarında müşterilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.Finansal Yönetim, Organizasyon ve Operasyonel Stratejiler Danışmanlık Hizmetleri
 1. Tekfinans, müşterilerinin finansal yapılarının ve pazarlarındaki rekabet imkanlarını güçlendirmeye yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.
 2. Tekfinans, müşterilerinin karlılık yapısına optimum faydayı sağlayacak ve marjinal maliyeti düşürecek olan organizasyon yapısının belirlenmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.
 3. Tekfinans, müşterilerinin sürdürülebilir en yüksek karlılık oranı ile çalışabilmesi amacıyla operasyonel stratejilerin belirlenmesinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlığı

Tekfinans, ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinin ve yönetiminin bütün safhalarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu amaçla Alman BRT firmasının ortaklarından Hadi Teherani ile Boğaziçi Gayrımenkul Geliştirme, Mümessillik, Danışmanlık İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasını kurmuştur. Bu amaçla verilen hizmetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.
 1. Pazara ve lokasyona uygun proje fikrinin oluşturulması.
 2. Proje yerine uygun konseptin belirlenmesi .
 3. Proje ile ilgili fizibilite raporunun hazırlanması.
 4. Mimari projenin hazırlanması aşamasında danışmanlık hizmetinin verilmesi.
 5. Projeye uygun inşaat firmasının belirlenmesi.
 6. Projeye uygun kiracıların belirlenmesi ve kira kontratlarının yapılması.
 7. Ticari gayrimenkul yatırımının finansmanının sağlanması.
 8. İlerki dönemlerde proje sahibine yatırımdan çıkma ve karını realize etme stratejileri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 
 
Copyright ©2006 Tekfinans Ltd. All rights reserved.